Viện Khoa Học Ited
Văn bản pháp quy

Một số văn bản pháo quy về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY
VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 17/9/2012

I. VẤN ĐỀ CHUNG 
(nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)
1.          Luật Khoa học và Công nghệ, Luật số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000.
2.          Nghị định của Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN.
3.          Nghị định của Chính phủ số 87/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn.
4.          Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2002 về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu và danh mục các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 – 2005.
5.          Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 188/2002/QĐ-TTg ngày 31/12/2002 về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá IX về KH&CN.
6.          Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 06/2003/QĐ-TTg ngày 9/01/2003 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá IX về GD&ĐT.
7.          Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
8.          Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính.
9.          Thông báo kết quả Hội nghị thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai kế hoạch năm 2003 về KH&CN (Công văn Bộ KH&CN số 504/BKHCN-KH ngày 14/3/2003).
10.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN số 07/2003/QĐ-BKH&CN ngày 3/4/2003 về việc ban hành “Quy định về việc xác định các đề tài KH&CN và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”
11.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN số 08/2003/QĐ-BKH&CN ngày 3/4/2003 về việc ban hành “Quy định về Phương thức làm việc của Hội đồng KH&CN tư vấn xác định các đề tài KH&CN và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”.
12.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 v/v ban hành “Quy chế đào tạo sau đại học”.
13.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT số 06/QĐ/2001/BGD&ĐT ngày 21/3/2001 về việc ban hành “Quy định về tổ chức thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ”.

II. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
(nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)
14.     Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 782/TTg ngày 24/10/1996 về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai KH&CN.
15.     Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu.
16.     Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT, Bộ KH,CN và Môi trường và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ số 11/1999/ TTLT-BGD&ĐT-BKHCNMT-BTCCBCP ngày 3/3/1999 : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó.
17.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN số 09/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 28/3/2002 ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng, xét duyệt và quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005”.
18.     Nghị định của Chính phủ số 59/2002/NĐ-CP ngày 4/6/2002 về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác.
19.     Thông tư của Bộ KH&CN số 11/2002/TT-BKHCN ngày 29/11/2002 : Hướng dẫn thực hiện điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 59/2002/NĐ-CP ngày 4/6/2002 về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác.
20.     Thông tư của Bộ GD&ĐT Số: 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010Ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.
21.     Thông tư của Bộ GD&ĐT Số: 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 Ban hành Quy định về hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học (Cấp cơ sở).
22.     Thông tư của Bộ KH&CN số 06/2012/TT-BTTTT ngày 05/06/2012Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
23.     Thông tư của Bộ KH&CN số 12/2012/TT- BKHCN Ngày 14/04/2012Về tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước  “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15.
24.     Thông tư của Bộ KH&CN số 08/2012/TT- BKHCN Ngày 02/04/2012 Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.
25.     Thông tư của Bộ KH&CN số 06/2012/TT- BKHCN 12/03/2012 Về việc xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước.
26.     Thông tư của Bộ KH&CN số 03/2012/TT- BKHCN 18/01/2012  : Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.
27.     Thông tư của Bộ KH&CN số 02/2012/TT- BKHCN Ngày 18/01/2012 : Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
28.     Thông tư của Bộ KH&CN số 35/2011/TT- BKHCN Ngày 16/12/2011 : Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ.
29.     Thông tư của Bộ KH&CN số 34/2011/TT- BKHCN Ngày 14/12/2011 : Hướng dẫn công tác khen thưởng  trong lĩnh vực KH&CN..
30.     Thông tư của Bộ KH&CN số 31/2011/TT- BKHCN Ngày 15/11/2011 : Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ.
31.     Thông tư của Bộ KH&CN số 29/2011/TT-BKHCN Ngày 15/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN : Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
32.     Thông tư của Bộ KH&CN số 27/2011/TT- BKHCN Ngày 04/10/2011 : Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
33.     Thông tư của Bộ KH&CN số 20/2011/TT- BKHCN Ngày 25/08/2011 Quy định Tổ chức và Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.
34.     Thông tư của Bộ KH&CN số 19/2011/TT- BKHCN Ngày 26/07/2011 Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.
35.     Thông tư của Bộ KH&CN số 25/2011/TT-BTNMT Ngày 07/07/2011 Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
36.     Thông tư của Bộ KH&CN số 07/2011/TT- BKHCN ngày 27/06/2011 : Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến Bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015.
37.     Thông tư của Bộ KH&CN số 03/2011/TT- BKHCN Ngày 20/04/2011 : Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015.
38.     Thông tư của Bộ KH&CN số 04/2011/TT- BKHCN ngày 20/04/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.
39.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề số 901/QĐ ngày 4/8/1989 về việc ban hành Quy định về công tác nghiên cứu khoa học – lao động sản xuất và chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị nghiên cứu khoa học – lao động sản xuất trong các trường đại học.
40.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT số 3107/GD&ĐT ngày 27/7/1994 ban hành quy định về việc thực hiện các dự án sản xuất – thử nghiệm.
41.     Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT số 3170/GC&ĐT ngày 28/10/1994 về việc ban hanh Quy định giải thể các tổ chức KH&CN thuộc Bộ GD&ĐT.

III. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
(nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)

42.     Nghị định của Chính phủ số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN.
43.     Nghị định của Chính phủ số 16/2000/NĐ-CP ngày 10/5/2000 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ.
44.     Nghị định của Chính phủ số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
45.     Thông tư của Bộ Tài chính số 73/1998/TT-BTC ngày 27/5/1998 về việc : Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu.
46.     Thông tư Liên tịch của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính số 2341/2000/TTLT/ BKHCNMT – BTC ngày 28/11/2000 : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN.
47.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường số 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 13/2/2001 về việc : Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ KH&CN.
48.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 : Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KH&CN.
49.     Thông tư của Bộ Tài chính số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 về việc : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
50.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ số 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV ngày 24/3/2003 về việc : Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu.
51.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ số 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV ngày 24/3/2003 về việc : Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức KH&CN công lập hoạt động có thu.
52.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số102/2006/TTLT/BTC-BKHCN 31/10/2006 Thông tư liên tịch : Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
53.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số:129/2007/TTLT/BTC-BKHCN 02/11/2007 Thông tư liên tịch : Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển KH&CN quốc gia.
54.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày  07  tháng 5  năm 2007 : Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.
55.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số145/2009/TTLT-BTC-BKHCN Ngày 17/07/2009 : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.
56.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số101/2011/TTLT/BTC-BKHCN Ngày 08/07/2011 Thông tư liên tịch : Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến Bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015.
57.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số112/2011/TTLT/BTC-BKHCN Ngày 02/08/2011 : Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.
58.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số130/2011/TTLT-BTC-BKHCN Ngày 16/09/2011 Thông tư liên tịch Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
59.     Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN số 36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV Ngày 26/12/2011. Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập.

IV. ĐÀO TẠO NGHỀ
 (nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)

60.     Quyết định 1217/QĐ-TTg ngày 6-9-2012 về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015.
61.     Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

V. MÔI TRƯỜNG
(nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)

VI. CÔNG NGHỆ MỚI
(nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)

VII. NÔNG NGIHỆP
(nguồn:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban)

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: BAN QUẢN LÝ VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & GIÁO DỤC

Related posts

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Công Văn Cảnh báo thời tiết, sâu bệnh, thiên tai tại Cần Thơ

ITED

Nghị định 81/2003/NĐ-Cp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật lao động

ITED

Để lại một Thảo luận