Viện Khoa Học Ited

Trung tâm nghiên cứu & Phát triển công nghệ xanh

ITED
 Trung tâm nghiên cứu & Phát triển công nghệ xanh

Giám đốc: Nguyễn Văn Tuân
Điện thoại: 0983.90.6688
Mail: tuannv@opto.com.vn
Website: https://ited.gov.vn/
 Trung tâm nghiên cứu & Phát triển công nghệ xanh

Giám đốc: Nguyễn Văn Tuân
Điện thoại: 0983.90.6688
Mail: tuannv@opto.com.vn
Website: https://ited.gov.vn/