Viện Khoa Học Ited

Trung tâm Phát triển Giáo dục Nghệ thuật

ITED
Trung tâm Phát triển Giáo dục Nghệ thuật.
Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: số nhà 20/2, ngõ Simco, đường Phạm Hùng, Hà Nội.
Điện thoại – fax: 02437.855.741; 0973.623.342; 0987.381.188
Email: nguyenhung.art.edu@gmail.com; arteducen@yahoo.com