Viện Khoa Học Ited

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Nông nghiệp thông minh và kết nối Nông – Thương

ITED
TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU

Giám đốc: Trần Tuấn Sinh
Điện thoại: 0913.516.767
Mail: trantuansinh@ited.gov.vn

Website: https://ited.gov.vn/tl

TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

Giám đốc: Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại: 0973.623.342
Mail: nguyenvanhung@ited.gov.vn

Website: https://ited.gov.vn/nt